Muvoma Nyarwanda Iharanira Impinduka muri Demokarasi

MUVOMA NYARWANDA IHARANIRA IMPINDUKA MURI DEMOKARASI (MRCD, mu magambo ahinye y’igifaransa), ni urugaga rwa politike rwashyizweho hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bw’igitugu n’agatsiko bya FPR, ngo himakazwe ibihe bishya, birangwa na politike y’ Ubutabera, Amahoro na Demokarasi hagati y’ Inyabutatu nyarwanda. Rwimirije imbere inyungu z’Abanyarwanda bose aho kuba iz’agatsiko.

Ntibikiri ibanga, mu Rwanda ibintu byarenze kwihanganirwa kubera:

 

IMPAMVU U RWANDA RUKENEYE IMPINDUKA YA POLITIKE

 • Ubutegetsi bw'igitugu butagendera ku mahame ya demokarasi

  Ubuyobozi bw’u Rwanda ntibutandukanya inzego z’ubutegetsi « nshingategeko, nyubahirizategeko, n’ubucamanza » (séparation des pouvoirs). Hakora igitugu gusa. Ubu ikinyoma cyahawe intebe ngo u Rwanda ruyobowe muri demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi. Mu by’ ukuri, ishyaka rimwe rukumbi rya FPR-Inkotanyi ni ryo ryihariye ubutegetsi. Ntiryihanganira ko amashyaka atavuga rumwe na ryo yabaho. Umunyarwanda wese uri mu Gihugu imbere utinyutse gutanga igitekerezo kinyuranye n’icya FPR-Inkotanyi na Prezida Kagame Paul, bahita bamuhimbira ibyaha agafungwa cyangwa akarigiswa.

 • Ubutegetsi buhonyora uburenganzira bw’ikiremwamuntu

  Uburenganzira bwa muntu ntibugira umupaka mu byo umuturage yemerewe byose, haba mu burezi, mu bucamanza, mu kugira imitungo ye bwite, mu gushyiraho no kuyoboka amashyirahamwe ashaka, mu kuyashyigikira, ariko cyane cyane gutanga ibitekerezo bye ku mitegekere y'igihugu n'imibereho myiza y'abanyarwanda muli rusange kimwe no kugira amahirwe angana imbere y'ubutegetsi no mu mirimo ya Leta.

 • Ubutegetsi bufite urahare runini mu bikorwa byo kubangamira umutekano w'akarere

  Ubushotoranyi n’ubwibone by’ubutegetsi bwa FPR-Inkotanyi na Paul Kagame kuva muri 1990 byatumye ibihugu byo mu karere byishisha u Rwanda. Ingaruka zabyo zatumye Abanyarwanda bafatwa nk’abanzi ahantu hose.

 • Ubutegetsi buharanira gusa inyungu z'agatsiko.

  Ku birebana n’ubukungu, ubutegetsi bwa FPR bwashyizeho politike iteye agahinda y'ivangura isa na "apartheid" » yo guheza abakene mu bukene ku bushake. Ingero ni nyinshi:  Abategetsi bita ku bukungu bwabo barushanwa kubaka amagorofa akora ku ijuru, barushanwa kugura amamodoka ahenze, kohereza abana n’imiryango yabo mu mahanga. Ibyo byose bakoresheje umutungo wa Leta, bakomeza gukenesha abaturage. Ubucuruzi bukorerwa mu gihugu bwose buri mu maboko y’ako gatsiko na FPR gakoreramo. Amafaranga yose yagombaga gukoreshwa mu nyungu z’abaturage nayo yigira mu mifuka y’ako gatsiko.

 • Ubwiyunge bw’Abanyarwanda budashishikaje ubutegetsi buriho.

  Ishyaka rya FPR-Inkotanyi riri ku butegetsi ryihariye ubukungu bwose bw’igihugu. Riheza Rubanda, rikabatindahaza ribambura n’uduke bari bafite.  Abantu bakurwa mu mitungo yabo bahutajwe - amasambu, amazu, n’ibindi - nta nguranwa bahawe, abandi basenyerwa amazu bakarara rubunda.  Ruswa yahawe intebe, ntabwo ushobora kubona akazi utayitanze.  Ubukene n’ubushomeri byiyongera ubutitsa kubera politiki yo gukenesha abaturage hakoreshejwe amashyirahamwe na za cooperatives.  Buri Munyarwanda ahatirwa gutanga imisanzu ya hato na hato muri FPR-Inkotanyi, yaba umuyoboke wayo cyangwa atari we.  Umucuruzi umaze kugwiza, agomba kubigabana na FPR, cyangwa agahigama. Yakwanga akabizira.  Aho gushyira imbere ibikorwa nzamura-gihugu byatanga akazi ku Banyanyarwanda benshi kandi bikongera umutungo w'igihugu, ubutegetsi bwa FPR-Inkotanyi buhitamo kubaka inzu z'amagorofa menshi muli Kigali kugirango amahanga abemere ko barimo gutera imbere cyane kurusha ibindi bihugu by'Afrika.

MRCD igamije guha buri wese uburenganzira bwe mu isaranganyamutungo w’ igihugu, isaranganyabutegetsi, bityo buri wese agakora agamije kugiteza imbere, kuko bose basangiye gupfa no gukira.

UMUTI W’URUGAGA MRCD KU BIBAZO BY’U RWANDA

 Gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mahame ya demokarasi n’amashyaka menshi, bwemera amashami atatu y’ubutegetsi (séparation des pouvoirs).
 Kwimakaza no kurengera uburenganzira bw’ikiremwamuntu hakurikijwe amategeko mpuzamahanga
 Kurwanya byimaze yo ivangura n’itotezwa. Abanyarwanda bakagira amahirwe angana.
 Kurwanya ruswa, kudahana, n’ibindi byaha
 Kugena no gushyiraho uburyo bukwiye bwo gucunga neza umutungo wa rubanda n’uwa Leta
 Guha ijambo umwari n’umutegarugore, kubahiriza uburinganire bw’abagabo n’abagore
 Kurwanya ivangura n’ihonyorwa ry’uburenganzira bw’abana, abari n’abategarugore
 Gukemura burundu ikibazo cy’ubuhunzi

 Kwirinda icyagarura amacakubiri mu Banyarwanda
 Kwihanganirana, gusangira akababaro
 Kwirinda icyagarura ubwicanyi mu Rwanda

 Gusubiza ireme mu burezi mu nzego zose. Gusubiza mwarimu agaciro
 Guha abana amahirwe angana yo kwiga kandi bose bakagana ishuri ntawe uhejwe
 Guteza imbere umuco mboneragihugu

 Kubahiriza umutungo bwite wa buri Munyarwanda
 Kurwanya inzara n’ubukene
 Guteza imbere icyaro, gushaka amasoko
 Gushyiraho politiki iboneye yo gutanga akazi no guhanga imirimo
 Gushyiraho politiki y’ubuhinzi ibereye u Rwanda kandi ijyanye n’ibihe tugezemo
 Kubahiriza ubwigenge bwa buri wese mu byo akora (ubuhinzi, ubucuruzi, ubuhanzi, etc.)
 Kurandura ihezwa mu murimo

 Gukomeza amasezerano hagati y’ibihugu by’incuti
 Kunoza ubucuti n’ubutwererane n’ibihugu mpuzamahanga
 Guteza imbere ubufatanye n’imiryango mpuzamahanga (ONU, UA, n’indi) mu rwego rw’amasezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono
 Gukomeza amasezerano yose mpuzamahanga yashyizweho umukono
 Guhamya no kubahiriza uburenganzira n’ubwigenge bikubiye mu masezerano mpuzamahanga y’uburenganzira bw’ikiremwa muntu

 Kugira ingabo z’igihugu koko zitari iz’umuntu umwe, zidahutaza abaturage
 Kugira ingabo zizira ivanguramoko kandi zidaheza, zitaye ku mutekano wa bose
 Kugira ingabo z’igihugu zubahiriza demokarasi n’uburenganzira bw’ikiremwamuntu

Indangagaciro z’ibanze zigomba kubakirwaho ubuyobozi

Kwimakaza ukuri, ubutabera n’ubwiyunge, Kubaka ubumwe bw’Abanyarwanda, Kwihanganirana, gusangira akababaro, kubahana no kwirinda ivangura ry’amoko

Kugendera ku mategeko n’amahame ya demokarasi, Kubahiriza uburenganzira bw’ikiremwamuntu, Gukunda igihugu n’umurimo, Kurengera umutekano w’abaturage

Kubana neza n’ibihugu by’abaturanyi, Gukorera mu mucyo no kurangiza inshingano, Kwita ku burere n’umuco mboneragihugu

Muvoma Nyarwanda Iharanira Impinduka muri Demokarasi - MRCD.

 • itangaje ishikamye ko Abanyarwanda bakeneye kubaho mu cyubahiro cyagenewe ikiremwa-muntu, bakishyira bakizana muri byose.
 • yiyemeje gukemura ibyo bibazo ibinyujije mu biganiro, maze amahoro akagaruka mu karere.
 • ikaba yiteguye kuganira n’indi mitwe yose ya politiki hagamijwe gushaka no kwihutisha uko impinduka yagerwaho vuba mu Rwanda. Abanyarwanda bakeneye ihumure n’icyizere cy’ejo hazaza.