Indangagaciro z’ibanze…

Urugaga MRCD, rwemera nta shiti ko imiterere ya politike ndetse n’ubuyobozi bigomba gushingira ku mahame y’ubwisanzure n’inyungu bya rubanda.

Ikigaragara ni uko ubutegetsi buriho butumva ko Abanyarwanda bose bareshya imbere y’amategeko, yaba UMUHUTU, UMUTUTSI cyangwa UMUTWA. Ni yo mpamvu dusanga ko indangagaciro z’ibanze zigomba kubakirwaho ubuyobozi ari izi zikurikira :

  1. Kwimakaza ukuri, ubutabera n’ubwiyunge
  2. Kubaka ubumwe bw’Abanyarwanda
  3. Kwihanganirana, gusangira akababaro, kubahana no kwirinda ivangura ry’amoko
  4. Kugendera ku mategeko n’amahame ya demokarasi
  5. Kubahiriza uburenganzira bw’ikiremwamuntu
  6. Gukunda igihugu n’umurimo
  7. Kurengera umutekano w’abaturage
  8. Kubana neza n’ibihugu by’abaturanyi
  9. Gukorera mu mucyo no kurangiza inshingano
  10. Kwita ku burere n’umuco mboneragihugu

Harakabaho UBUTABERA, AMAHORO, UBUMWE na DEMOKARASI mu Rwanda.